Anunt de participare numarul 18638/11.06.2007

Detaliu anunt

Stare: Publicat

 

Data transmiterii in SEAP: 11.06.2007 13:12

 

Data acceptarii ANRMAP: 11.06.2007 16:31

 

Data publicarii in SEAP: 11.06.2007 16:31

 

Trimite la OJ: Nu

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI

Adresa postala:  B-dul BUCURESTI,nr.39,PLOIESTI,Jud.PRAHOVA , Localitatea:  Ploiesti , Cod postal:  100680 , Romania , Punct(e) de contact:  LUMINITA IULIANA NICULA , Tel.  0244575659,0244573171int.242 , In atentia:  Birou Achizitii , Email:  birou_achizitii@upg-ploiesti.ro,linicula@upg-ploiesti.ro,ostanciu@upg-ploiesti.ro,csimionescu@upg-ploiesti.ro , Fax:  0244575847,0244575312 , Adresa internet (URL):  www.upg-ploiesti.ro

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

Institutie de invatamant superior

Activitate (activitati)

- Educatie

 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

 

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

 

Achizitie de produse IT

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Produse

Cumparare

Locul principal de livrare: Principalul loc de livrare UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI, B-dul Bucuresti nr. 39, Ploiesti

 

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Achizitii de produse: 1. LOT 1 – IMPRIMANTE – COD CPV 30231000-7 2. LOT 2 – COMPUTERE – COD CPV 30231100-8 3. LOT 3 – COMPUTERE PORTABILE - COD CPV 30213300-8 4. LOT 4 – MONITOARE - COD CPV 32323100-4

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

30231100-8 - Computere

30213300-8 - Computere portabile

30231000-7 - Computere si imprimante

32323100-4 - Monitoare video color

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Da

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Da

 

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

Conform caietului de sarcini

 

Valoarea estimata fara TVA: 357,500 RON

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

Durata contractului sau termenul pentru finalizare

 

6  luni incepand de la data atribuirii contractului 

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

-cuantumul garantiei de participare, impartita pe loturi : -Lot 1 = 400,0 lei; -Lot 2 = 4500,0 lei; -Lot 3 = 1400,0 lei; -Lot 4 = 400,0 lei; - scrisoare de garantie bancara.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Surse proprii, contracte de cercetare si buget.

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Se va incheia contract de asociere.

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

Conditii de participare

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Formular nr. 12A;12B;12C;Certificare-Plata taxelor si impoz. la bugetul gen. consolid. cat si a taxelor locale-(nu pot fi completate ulterior, neprezentarea lor duce la descalificare);Inregistrare:-Persoane juridice / fizice romane - ORC, aut. de functionare -(nu pot fi completate ulterior, neprezentarea loru duce la descalificare);-Persoane juridice /fizice straine-Doc. care dovedesc o forma de inreg., atestare ori apartenenta d.p.d.v. profesional, conf. prev. legale din tara din care ofertantul este rezident/are domiciliul-(nu pot fi completate ulterior, neprezentarea lor duce la descalificare)

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

 

 

-ultimul bilant contabil, vizat , inregistrat de organe competente - conform legii

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

-Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani - Formular nr. 12 D –Minim doua recomandari. -Autorizare pentru livrarea produselor-Emisa de producator (in original, catre universitate); -Certificare ISO 9001;ISO 14001

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

III.3)  

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Tipul procedurii

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

 

 

 

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.06.2007 12:00

 

Documente de plata: NU

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

09.07.2007 10:00

IV.3.5)  

Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

IV.3.7)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data: 09.07.2007 11:00

 

Locul: UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI, B-DUL BUCURESTI NR. 39, PLOIESTI, JUD. PRAHOVA, BIROUL ACHIZITII

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor in baza unei imputerniciri semnata si stampilata de catre semnatarul ofertei

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Contractul este periodic

 

Nu

VI.2)  

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Nu

VI.3)  

Alte informatii

VI.4)  

Cai de atac

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS,NR. 6,SECTOR.3 ,BUCURESTI , Localitatea:  BUCURESTI , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021 3104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  021 3104342 , Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante, pe care acesta il considera nelegal.

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

Oficiul Juridic al Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti

Adresa postala:  B-dul Bucuresti nr. 39, Ploiesti , Localitatea:  Ploiesti , Cod postal:  100680 , Romania , Tel.  0244 573171 int. 231 , Email:  juridic@upg-ploiesti.ro , Fax:  0244 575847, 0244 575312 , Adresa internet (URL):  www.upg-ploiesti.ro

VI.5)  

Data expedierii prezentului anunt

 

11.06.2007 13:12

 

<< download fisier >>